banner2-2
banner1-1
banner3-3

biz hakda

Bizi tanamak

M&Z mebel

Hytaýyň Çengdu şäherinden çykyp, M&Z Mebel öňdebaryjy mebel öndürijisi we ýokary hilli mebel B2B üpjün edijisi.1989-njy ýyldan başlap sarp edijilere gönükdirilen we estetika, häzirki zaman öý durmuşyny kemala getirmäge we ýokary hilli öý tejribesini döretmäge borçlanýarys.30 ýyldan gowrak tejribe we täzelik bilen M&Z ýaşaýyş mebelleri we bir bitewi adaty mebel çözgüdi bilen üpjün edýändigi mälimdir.Häzirki wagtda M&Z Mebel dünýä bazaryna aralaşyp başlaýar we ýyllyk eksport bahasy 50 million ABŞ dollaryna ýetýär.Aşakdaky önümler we hyzmatlar bar: ýaşaýyş mebelleri, täjirçilik mebelleri, şertnama mebelleri, OEM mebelleri, ODM mebelleri we ş.m.
köpräk oka
living room
dining room
bed room
svd
Case-Share

taslamanyň tanyşdyrylyşy

Bizi tanamak

  • myhmanhana taslamasy
  • ofis taslamasy
Lanzhou Mercure Hotel Project

“Lanzhou Mercure” myhmanhanasy taslamasy

M&Z Mebel we Huazhu Topary 2016-njy ýyldan bäri strategiki hyzmatdaşlyga gol çekdiler. M&Z Mebelleri Huazhunyň ýolbaşçylygyndaky Ximing myhmanhanasyna, Merkur myhmanhanasyna, ähli möwsüm myhmanhanasyna, Hanting seriýasyna, Çengjia kwartirasyna we ş.m. uzak möhletleýin üpjünçilik bilen üpjün etdi.

01
VANKE BoYu International Apartment

VANKE BoYu halkara kwartirasy

M&Z Mebel, çengdu ähmiýetli ekiz diňlerde halkara ýaşaýyş jaý taslamasyny tamamlady.Taslamada A, B, C bölümlerini öz içine alýan jemi 216 otag bar.

01
Guangzhou Huizhou Commercial Residential Houses

Guanç Guangzhouou Huizhou täjirçilik ýaşaýyş jaýlary

“M&Z Mebel” “Garden Garden Group” bilen uzak möhletli we oňat hyzmatdaşlyga eýe bolup, şkaflar, aýakgap şkaflary, oklar, aşhana şkaflary, hammam şkaflary we göçme mebel ýaly durnukly şkaflary üpjün ediji hökmünde saýlandy.

01
CIFI GROUP-Boutique Apartment

CIFI GROUP-butiki kwartira

CIFI toparynyň merkezi we günbatar sebitlerinde merkezleşdirilen satyn alyş üpjün edijisi hökmünde M&Z Mebel yzygiderli üç ýyl ýokary hilli üpjün ediji hökmünde baha berildi.Esasan CIFI toparynyň kwartiralary üçin şkaflar, divanlar, düşekler, düşek stollary, şkaflar we kofe stollary bilen üpjün etmek üçin jogapkärdir.Hyzmatdaşlyk taslamalaryna şu wagta çenli Wuhan Changqing Park dükany, Hangzhou LINKCITY dükany, Çengdu Jinnantian köçe dükany, Çengdu Wuhou şaýoly dükany, Çengdu Jiefang ýol dükany, Çengdu Wuqing Günorta ýol dükany we ş.m.

01
Beijing Universal Studio Staff Dormitory

Pekin uniwersal studiýa işgärleriniň umumy ýaşaýyş jaýy

Pekin “Universal Studios” işgärleriniň umumy ýaşaýyş jaý mebel taslamasy, Pekin halkara şypahanasy bilen M&Z mebeliniň arasyndaky ilkinji mebel taslamasydyr.Soňra esasy üpjün ediji hökmünde M&Z Mebel saýlandy.Jemi 8000 sany umumy ýaşaýyş jaý mebel toplumy üpjün edildi.

01
Taikoo Li High-End Hotel

Taikoo Li ýokary derejeli myhmanhana

“Chengdu Taikoo Li Xiyue” myhmanhanasy, birinji derejeli täze şäher bolan Çengdunyň merkezi bolan Çengdu Çunxi ýolunyň golaýynda, Taikoo Li-de ýerleşýär.“China Lodging Group” -yň ýolbaşçylygyndaky ýokary derejeli myhmanhanalaryň wekili.Myhmanhana moda dizaýn düşünjeleri we dürli görnüşli hyzmatlar bilen häsiýetlendirilýär.Bu taslama üçin “M&Z Mebel”, esasan, düşek ekrany fon gaty halta, hammamyň gapysy, bezeg ekrany, lýubka şkafy, telewizor diwary, şkaf we beýleki mebelleri öz içine alýan berk agaç şkaf mebellerine hyzmat edýär.

01
Guizhou Poverty Alleviation Project

Guizhou garyplygy ýok etmek taslamasy

2017-nji ýylyň maý aýyndan başlap, Guizhou Dafang, Kianxi, Naýong, Kixingguan, Weining, Jijin, Jinhai Lake, Hezhang we ş.m. Guizhou Dafang garyplygy ýok etmek taslamasy üçin mebel satyn almak şertnamasyna gol çekildi. .

01
 JABIL CIRCUIT

JABIL KIRCUIT

Taslamanyň salgysy: Çabzhouo şäheriniň Dagua şäheri, Çuangxin şaýoly, Jabil senagat parky

01

korporatiw habarlar

Bizi tanamak

  • Kompaniýanyň habarlary
  • Senagat täzelikleri
11-05 2022-nji ýyl
07-05 2022-nji ýyl
04-05 2022-nji ýyl
11-05 2022-nji ýyl

Hil otag mebel öndürijisi-Be ...

Bazar bazary ...
07-05 2022-nji ýyl

Öý ammary kabinetiniň adamyny gözleýän ...

China Sto hakda ...
04-05 2022-nji ýyl

Hytaýda iň oňat 10 mebel öndürijisi

iň gowy 10 mebel ...
30-03 2022-nji ýyl

üns bermegiňizi haýyş edýäris!tomus iň ýokary döwür ...

Formaldehid ...
23-03 2022-nji ýyl

M&Z size nädip üpjün etmelidigiňizi habar berýär ...

Şygary ...